Općinsko vijeće

Općinsko vijeće općine je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga lokalne samouprave te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće općine Fužine broji 11 (jedanaest) vijećnika izabranik u skladu sa zakonom. Mandat članova općinskog vijeća traje 4 (četiri) godine.

Općinsko vijeće Općine Fužine ima predsjednika i 2 (dva) potpredsjednika.
Prava i ovlasti istih regulirana su Statutom i Poslovnikom.

Od bitnijeg, općinsko vijeće donosi:

 • Statut,
 • Poslovnik o radu,
 • odluku o uvjetima,
 • načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 • godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 • odluke o prodaji, kupnji ili drugom obliku raspolaganja nekretninama
 • uređuje ustrojstvo i djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela,
 • osniva tvrke, ustanove, te druge pravne osobe
 • raspisuje lokalni referendum,
 • donosi odluku o izborima i razrješenjima svojih radnih tijela
 • obavlja ostale poslove predviđene Zakonom i Statutom.

Općinsko vijeće u biti predstavlja svojevrsnu zakonodavnu vlast u Općini Fužine.

Dokumenti:

 1. Statut Općine Fužine ( "Službene novine Općine Fužine" br. 07/18)
 2. Poslovnik o radu Općinskog vijeća („Službene novine“ Primorsko-goranske županije“ br. 23/09 i 12/13, "Službene novine Općine Fužine" br. 02/18 )

 

Općina Fužine
Jedinstveni upravni odjel

Dr. Franje Račkog 19, Fužine

Telefon: +385 51 829 510
Fax        +385 51 835 768
Mail:      opcina-fuzine@ri.t-com.hr
OIB:      50371966761
IBAN:    HR2524020061811700006


RADNO VRIJEME 07:00 - 15:00h
PISARNICA 07:00 - 15:00h
RADNO VRIJEME ZA STRANKE
utorkom i četvrtkom 11:00 - 14:00h

MARENDA 10:00 - 10:30h

 Kontaktiraj nas